Indskrivning

Indskrivning

Børn, der starter i folkeskolen, skal indskrives inden skolestart.

Indskrivning til det kommende skoleår finder i reglen sted i løbet af foråret.

Et barns undervisningspligt begynder i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Et barn skal efter forældrenes anmodning, jf. folkeskolelovens § 55, optages i børnehaveklassen i det kalenderår, hvor barnet fylder 5 år inden 1. oktober, hvis det må antages at kunne følge undervisningen, jf. folkeskolelovens § 37.

Kommunalbestyrelsen kan efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke, jf. folkeskolelovens § 54, godkende, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Godkendelsen kan betinges af, at barnet optages i en børnehave, jf. folkeskolelovens § 34 stk. 2. 

Når et barn er indskrevet på en skole, opnår forældrene valgret og valgbarhed til skolebestyrelsen.

Et barn kan efter forældrenes anmodning, jf. folkeskolelovens § 54, indskrives i folkeskolen fra begyndelsen af det kalenderår, hvor det fylder 5 år. Bestemmelsen er praktisk af hensyn til de år, hvor der gennemføres valg til skolebestyrelserne, idet forældre til et barn, der fylder 5 år i det pågældende kalenderår, opnår valgret, når barnets skoleplacering kan afgøres forud for valget. Det er ikke en betingelse for indskrivning, at barnet optages i skolen i børnehaveklasse fra 1. august i det pågældende kalenderår.

Find indskrivning til skolestart i de store byer (kommuner) her: 

Skolestart i København 

Skolestart i Aarhus

Skolestart i Odense

Skolestart i Aalborg

Skolestart i Frederiksberg

Skolestart i Esbjerg

Skolestart i Kolding 

Skolestart i Horsens 

Skolestart i Vejle 

Skolestart i Roskilde 

Øvrige kommuner

Senest opdateret den

18. december 2018

af

cg

Læs også

18.01.16
Forældremøder
Samarbejdet mellem skole og forældre er indskrevet i folkeskoleloven, og skolebestyrelsens principper sætter retning for hvordan det skal foregå på...
30.09.10
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
En kommune har en række opgaver over for børn, unge og familier, der kræver særlig psykologisk eller specialpædagogisk viden, fx når der skal afgives...