Ledelse

Ledelse

Den enkelte folkeskoles ledelse består af skolebestyrelsen og skolelederen

Det er kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for folkeskolen og som derfor kan træffe enhver beslutning om folkeskolen inden for det gældende lovgrundlag – med mindre der er tale om beslutninger, som udtrykkeligt er henlagt til en anden myndighed, for eksempel skolebestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed og træffer nogle konkrete beslutninger.

Skolebestyrelsen varetager sammen med skolens leder ledelsen af den enkelte folkeskole. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat, og med respekt for det råderum og de kompetencer, som folkeskoleloven giver skolens leder.

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Et princip er en grundtanke, der angiver en retning for skolens virksomhed og er så rummeligt, at skolelederen kan vælge mellem flere konkrete muligheder, når princippet skal omsættes til praksis.

Skolebestyrelsen udtaler sig også på skolens vegne, beslutter udgiftsfordelingen i skolens budget, fører tilsyn med hele skolens virksomhed, fastsætter skolens værdiregelsæt og er med ansættelser af skolens personale. 

Skolens leder har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen. Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever inden for de mål og rammer og principper, som kommunalbestyrelsen henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat.

Senest opdateret den

24. maj 2017

af

pe

Læs også

26.09.14
Understøttende undervisning
Den understøttende undervisning skal sikre, at eleverne møder endnu mere forskellige måder at lære på, at de har tid til faglig fordybelse, og at de...
24.02.17
Elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber
Inspiration til skolebestyrelsens arbejde med princippet for elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber