Personsager

Personsager

Personsager kan være klager, der drejer sig om enkelte elever eller medarbejdere.

Skolelederen afgør sager om enkelte elever. Det kan f.eks. være sager om optagelse på skolen, henvisning til specialundervisning eller ulovlige forsømmelser.

Skolelederen leder og fordeler arbejdet blandt skolens ansatte.

En klage over arbejdets fordeling eller placeringen af undervisningstiden kan tages op af skolebestyrelsen på baggrund af skolebestyrelsens tilsyn med skolens virksomhed. Skolebestyrelsen kan vedtage principper om disse forhold, men det er skolelederen, der udmønter principperne i praksis.

Da skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed, kan skolebestyrelsen tage ethvert spørgsmål op, således også personsager. Skolebestyrelsen kan anmode skolelederen om en redegørelse for personsagen, men har ikke mulighed for at træffe egentlige beslutninger i en sådan sag. Dette er fortsat gældende også efter at folkeskolelovens § 44 stk. 1 pr. 1. august 2009 har fået følgende formulering: ”Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter, jf. folkeskolelovens § 40, herunder i en eventuel handlingsplan, jf. folkeskolelovens § 40 a, stk. 3, og fører i øvrigt tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, dog undtagen personale- og elevsager.” Den fremhævede undtagelse er ny, og Skole og Forældre påpegede sammen med flere andre høringsparter, at dette var en indskrænkning i skolebestyrelsens tilsynskompetence. Hertil svarede undervisningsministeren: ”Ifølge bemærkningerne er indsættelsen af ”personale- og elevsager” begrundet i hensynet til kommunalbestyrelsens ansættelses- og afskedigelseskompetence og hensynet til beskyttelse af personhenførbare oplysninger. Forslaget er ikke til hinder for, at skolebestyrelsen fortsat kan tage spørgsmål op med skolelederen, der har sit udgangspunkt i konkrete personsager, og skolelederen kan i samme omfang som hidtil videregive personoplysninger til skolebestyrelsen til brug for behandlingen af det rejste spørgsmål. Der skal i alle tilfælde foretages en konkret vurdering af, om videregivelse af en given oplysning er berettiget i henhold til straffelovens og forvaltningslovens regler om tavshedspligt, persondataloven m.v. …”

Det er kommunalbestyrelsen, der har arbejdsgiverkompetencen, og skolelederen, der har det daglige personaleansvar på skolen.

Elevrepræsentanterne må ikke deltage i den del af møder, der handler om personsager jf. folkeskolelovens § 42. stk.8.

Personsager er altid omfattet af reglerne om tavshedspligt.     

Senest opdateret den

9. marts 2017

af

cg

Læs også

30.09.10
Tosprogede elever og forældre
Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens...
26.09.14
Skolenedlæggelse
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at nedlægge en folkeskole, jf folkeskolelovens § 24, stk. 4.