Referat fra skolebestyrelsesmøder

Referat fra skolebestyrelsesmøder

Reglerne for skolebestyrelsesreferatet

I folkeskolelovens § 44, stk. 11, står der: ”Skolebestyrelsens formand udarbejder til hvert møde en dagsorden. Der udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Dagsordenen og referatet gøres med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelige for offentligheden.”
Hvor der tidligere var tale om en beslutningsprotokol, der blev underskrevet af mødedeltagerne, blev ordet i folkeskoleloven i 2009 ændret til referat, og i lovens bemærkninger kan man læse, at der er tale om et forhandlingsreferat (til forskel fra et beslutningsreferat). Det vil sige, at referatet skal gengive de input og overvejelser, der ligger bag beslutningerne på mødet. Hensigten er, at offentliggørelsen af mødereferater øger åbenheden om skolebestyrelsens arbejde og dermed også muligheden for et øget samarbejde med den samlede forældrekreds.
Da skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre, må det enkelte medlem ikke referere, hvad de andre medlemmer har sagt på mødet. Det gælder også oplysninger, der i øvrigt ikke er omfattet af tavshedspligten. Det enkelte medlem kan omvendt frit omtale sin egen opfattelse og stillingtagen, medmindre der er tale om fortrolige oplysninger.
Henvisningen til ”lovgivningens regler om tavshedspligt” refererer primært til forvaltningslovens § 27.
Det er almindeligvis skolelederen eller dennes repræsentant, der i sin egenskab af skolebestyrelsens sekretær udarbejder referatet.

Se også værktøjskassens redskaber til skolebestyrelsesmødet.

 

Senest opdateret den

12. juni 2017

af

pe

Læs også

30.09.10
Pædagogisk personale
Pædagogisk personale i folkeskolen består af de personer, der varetager undervisningsopgaver og andre pædagogiske opgaver på en skole.
01.09.10
Ferier
Skoleårets længde og dermed antallet af skoledage fastsættes af kommunalbestyrelsen (jf. folkeskolelovens § 40 stk. 2, nr. 5.)