Folkeskolens karakterskala

Folkeskolens karakterskala

I folkeskolen anvendes 7-trins-karakterskalaen.

7-trins-skalaen:

12: Gives for den fremragende præstation.

10: Gives for den fortrinlige præstation.

7: Gives for den gode præstation.

4: Gives for den jævne præstation.

02: Gives for den tilstrækkelige præstation.

00: Gives for den utilstrækkelige præstation.

-3: Gives for den ringe præstation.  

I den danske folkeskole skal der kun gives karakterer på 8.-10. klassetrin.

Der skal gives karakterer mindst 2 gange årligt.

I afgangsklasserne (9. og 10. årg.) skal der gives en årskarakter, der påføres afgangsbeviset.

Karakterer gives for de faglige præstationer – ikke for opførsel og indstilling til skolearbejdet i øvrigt. Manglende aflevering af hjemmeopgaver må i princippet ikke påvirke karakteren i det pågældende fag.

Læreren skal give den karakter, som hun eller han mener, er den rigtige ud fra en faglig vurdering i det pågældende fag.

Der gives kun karakterer i de fag, som eleven kan aflægge afgangsprøve i (Se Folkeskolens 9. klasseprøver

Eleverne kan også vælge at få en karakter for deres obligatoriske projektopgave i 9. klasse.

Medvirker der både censor og eksaminator, gives karakteren efter drøftelse indbyrdes. Er eksaminator og censor ikke enige om karakteren, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Ligger gennemsnittet midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers nærmeste lavere karakter.

Lovgrundlaget for karaktergivning i folkeskolen er BEK nr 262 af 20/03/2007 - Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

 

Senest opdateret den

9. juni 2015

af

cg

Læs også

26.09.14
Skole-hjem-samtale
Begreberne ”forældremøde og skole-hjem-samtaler m. fl.” er ikke nævnt i folkeskoleloven.
01.09.10
Frie grundskoler
Private skoler, kan give undervisning på 1.-10. klassetrin, forudsat, at denne står mål med undervisningen i folkeskolen.