Ekstern forskning

Ekstern forskning

Eksterne forskningsrapporter af interesse for forældre til børn i folkeskolen.

Skole-hjem-samarbejde

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner
Rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut, der evaluerer skole-hjem-samarbejdet på udvalgte skoler. Rapporten opsamler god praksis i skole-hjem-samarbejdet. 2012.
Se omtale af rapportens konklusioner her

Hjem og Skole – Hvordan skaber man et bedre samarbejde?
Thomas Nordahls forskningsbaserede bog viser blandt andet forældrenes store betydning for deres barns læring og de betingelser der skal være til stede for at samarbejdet mellem skole og forældre kan fungere optimalt.

School, Family, and Community Partnership: Your Handbook for Action
Joyce L. Epsteins omfattende forskning i USA viser vigtigheden af en fokuseret indsats for at styrke partnerskabet mellem skole, forældre og det lokale samfund.

At knytte elevernes læring tæt sammen med skolehjemsamarbejdet
Ulla Kofoed viser, med baggrund i egen forskning, hvordan elevernes læring styrkes, ved at lærerne systematisk inddrager forældrenes erfaringer og engagement i undervisningen. 2013.

Forældre som ressource
Videnssamling om skole-hjem-samarbejdet med fokus på etniske minoritetsfamilier.

Skole-hjem-samarbejde som kulturel selvfølgelighed
En etnografisk afdækning. Niels Kryger, Birte Ravn, Charlotte Palludan og Ida Wentzel Winther, DPU, 2008

 

Forældres indflydelse på børns læring

Let's read them a story
The Parent Factor in Education - rapport fra OECD 2012, der blandt andet viser, at børn, der får læst højt af forældrene, får færdigheder forærende, der svarer til et halvt års skolegang.

The Impact of Home Culture, Parental Involvement and Attitudes on Cognitive Skills of Immigrant Students in Denmark.
Konklusionen i rapporten er, at det er afgørende for elevernes faglige kompetencer, at forældre ofte har diskussioner med deres børn, ikke bare om hverdagen, men også om mere avancerede kulturelle spørgsmål. Beatrice Schindler Rangvid, 2009.

The Impact of Parental Involvement, Parental Support, and Family Education on Pupil Achievement and Adjustment.
Charles Desforges´ forskningskortlægning viser bl.a., at forældres involvering i deres barns skolegang har betydelig effekt på barnets læringsudbytte. Han efterlyser ny forskning i programmer, der støtter skole-hjem-samarbejdet. 2003.
Læs resume

Review of best practice in parental engagement
Janet Goodall og John Vorhaus har til den britiske regering i 2010 kortlagt forskning i indsatser, der markant styrker forældres involvering og herigennem deres børns læring. Blandt budskaberne er, at skolerne bør have en egentlig strategi for forældreinvolvering, at skolens ansatte skal uddannes til arbejdet og at forældrene skal modtage målrettet information om, hvordan de skal støtte deres børn.

Effective pre-school, primary and secondary education project (EPPSE)
Dette engelske forskningsprojekt fra 2015, med Brenda Taggert i spidsen, viser bl.a., at det har stor effekt for barnets læring, når forældrene engagerer sig i barnets læsning, taler med dem om skolen, værdsætter læring og uddannelse, har høje forventninger til barnets adfærd og bidrager til elevens billede af sig selv, som et barn der er god til at lære.

Elevplaner

Erfaringer med elevplaner
Rapport bestilt af Undervisningsministeriet. I følge rapporten er lærere, ledere, forældre og elever overvejende tilfredse med elevplanerne og vil gerne bevare dem. 2013.

Evaluering af elevplaner
EVAs evaluering af elevplanerne. Konklusionen er, at elevplanerne tydeligt styrker samarbejdet mellem skole og hjem, samt at forældre er positive overfor, at der udarbejdes elevplaner. 2008.

Inklusion

Dansk Clearinghouse: Inklusion gavner alle børns læring og udvikling
Forskningskortlægning: Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen. 2013.

Internationale sammenlignende undersøgelser

Internationale undersøgelser - DPU
Internationale undersøgelser som Danmarks Pædagogiske Universitet og andre deltager i. Blandt andet PISA (Kompetencer 9. klasse) m.fl.

ICCS 2009 - The International Civic and Citizenship Education Study 2009
Danske elever er i top internationalt vedrørende forståelsen af demokrati og samfundsforhold.
Undersøgelsen er foretaget af IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). 
Læs Skolerådets pressemeddelelse

Generel forskning om folkeskolen

Årsberetning 2015 fra Rådet for Børns Læring
Skolerådets beretninger giver et grundigt og letlæst overblik over forskning og udviklingen på forskellige emneområder vedrørende skolen.

Visible learning - A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement.
John Hattie. 2009 - Læs resume

Tænketanken DEA
Viden om sammenhængen mellem samfundets investeringer i uddannelse, forskning og innovation og de danske virksomheders konkurrenceevne

Skolebestyrelse

Skolebestyrelsens lokalpolitiske indflydelse
Specialeafhandling af Morten Jakobsen, 2008.

Skurke eller helte - skolebestyrelsesmedlemmer i en demokratisk belysning.
Masterafhandling af Allan Hjort, 2007.

Trivsel

Skolebørnsundersøgelsen
Jævnligt gentaget undersøgelse af 11-15-åriges sundhedsadfærd og selvrapporterede helbred.

Se også:

Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) - Find en forsker
Oversigt over forskere på DPU

DLFs ekspertliste
Danmarks Lærerforenings liste over danske eksperter på folkeskoleområdet. 

Data om folkeskolen
Se en lang række data om folkeskolen, opdelt på kommune eller skole, i undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem.

European Research Network About Parents in Education (ERNAPE)
Internationalt forskernetværk om forældres rolle og betydning i forhold til skolen. Blandt andet med præsentation af nyeste forskning på området.

Senest opdateret den

14. september 2017

af

cg

Læs også

07.04.15
Flere skole-hjem-samtaler i udskolingen
Ny rapport understreger behovet for et stærkt skole-hjem-samarbejde – også i folkeskolens ældste klasser.
04.09.14
Glædeligt, at eleverne har det godt i skolen
Nye resultater fra SFIs børnepanel på 9000 elever i 5.-7. klasse viser, at langt de fleste elever, også de inkluderede, både individuelt og...