Klage

Klage

I folkeskolelovens § 51 finder man klagemulighederne beskrevet.

De fleste afgørelser i folkeskolen kan ikke indklages for en højere instans. Skolelederens konkrete beslutninger vedrørende skolens elever inden for de mål og rammer og principper, som kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen har fastsat, kan if. folkeskolelovens § 45, stk. 2 ikke indbringes for kommunalbestyrelsen eller anden myndighed. Det drejer sig om så indgribende beslutninger som klasseindplacering, henvisning til specialundervisning samt ikke mindst iværksættelse af overflytning til anden skole som en disciplinær foranstaltning. Afgørelsen kan dog indankes for tilsynsrådet, der imidlertid kun kan gribe ind, hvis beslutningen er truffet i modstrid med lovgivningen..

Beslutninger, der er truffet af skolebestyrelsen kan ikke indankes for anden myndighed.

Afgørelser vedrørende kommunes skolevæsen truffet af kommunalbestyrelsen kan ikke indankes for højere myndighed, men lovligheden af en afgørelse kan indankes for tilsynsrådet.

Afgørelser om specialundervisning kan indbringes for Klagenævnet for specialundervisning..

Afgørelser, som består af afslag eller delvis afslag skal begrundes, og klagevejledning skal medsendes. Klagevejledningen skal indeholde angivelse af klageinstans, fremgangsmåde ved indgivelse af klagen og tidsfrister jf. Forvaltningsloven kap. 6 og 7.

Se også: Klagenævnet for specialundervisning og Forældrerådgivningens hjemmeside, hvor man kan finde mange svar på konkrete spørgsmål om klagemuligheder. 

Senest opdateret den

18. december 2018

af

cg

Læs også

25.08.16
Voldelig adfærd
Jeg er formand for en skolebestyrelse og blevet orienteret om en medarbejder på skolen, der har haft en adfærd, der er fortolket af nogle som...
30.09.10
Uddannelse af skolebestyrelsen
Den første uddannelse af en nyvalgt skolebestyrelse foregår ofte i kommunen og på den enkelte skole eller fælles for kommunens skoler.